Privacyverklaring Welzijn Albrandswaard

Stationsstraat 10
3161 KP Rhoon
Kamer van Koophandel nummer 24309374

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Welzijn Albrandswaard persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Welzijn Albrandswaard streeft ernaar om de privacy van inwoners, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of verstrekken van uw persoonsgegevens, of om het voeren van een vertrouwelijk gesprek met de gemeente, artsen, de casusregisseur en/of andere relevante partners.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

We verzamelen enkel persoonsgegevens op basis van rechtsgronden die zijn vastgelegd in de AVG.
Er worden nooit gegevens verzameld of verwerkt zonder dat hiervoor een welomlijnd en legitiem doel is. Gegevens worden slechts bijgehouden en bewaard gedurende een beperkte termijn in overeenstemming met de geleverde diensten en conform de geldende wet- en regelgeving. Gegevens worden alleen doorgeven wanneer dit noodzakelijk is en met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Doeleinden van de verwerking

Bij Welzijn Albrandswaard waken we nauwgezet over het beginsel van de gegevensminimalisering, dat betekent dat we alleen die gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor specifieke doeleinden, namelijk:

  • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), bijv. vrijwilligersovereenkomst of arbeidsovereenkomst
  • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten
  • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen of betalingen
  • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
  • Om u te informeren over activiteiten, nieuwe producten en/of diensten, bijvoorbeeld door het verzenden van nieuwsbrieven
  • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie
  • Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken
  • Ten behoeve van een efficiënte en effectieve dienstverlening en bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van gemeentelijke welzijnstaken
  • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie bewaarplicht
  • Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole

Toestemming en gerechtvaardigde belangen

We verwerken uw gegevens vanwege gerechtvaardigde belangen, of op basis van uw toestemming of vanwege wettelijke bepalingen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Vraag uw contactpersoon naar ons beleid en werkwijze.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, bezwaar te maken, gegevens over te dragen en uw toestemming in te trekken.

De beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor kunnen geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (directe) marketing doeleinden is echter wel absoluut. Afmeldingen voor gebruik van uw persoonsgegevens voor onze nieuwsbrieven of promoties worden daarom altijd gehonoreerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie of het uitoefenen van deze rechten via info@welzijnalbrandswaard.nl. Wij zullen uw vragen/verzoeken zo snel mogelijk beantwoorden. 
We zullen altijd vragen om nader bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet door onbevoegden ingezien of gewijzigd kunnen worden.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

De kwaliteit en veiligheid van uw gegevens moet permanent gegarandeerd zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang en misbruik. Ons beleid en de uitvoering hiervan wordt regelmatig getoetst en indien nodig bijgesteld.

De beveiligde systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen, zijn enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers en vrijwilligers voor wie het noodzakelijk is om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld binnen strikte wettelijke grenzen. Iedere medewerker van Welzijn Albrandswaard is tot geheimhouding verplicht.

Ook personen die namens Welzijn Albrandswaard toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding. Welzijn Albrandswaard verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van derden die voor Welzijn Albrandswaard gegevens verwerken (verwerkers) en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

De voornaamste verwerker voor Welzijn Albrandswaard is Bokxing IT, 2628XG Delft, Elektronicaweg14a. Alle benodigde gegevens van inwoners worden opgeslagen in Hello’s, een beveiligde database.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Onze website

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt de informatie altijd aanpassen. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Foto’s

Wij gebruiken op onze website soms foto’s waarop sommige personen herkenbaar in beeld zijn. 
Waar mogelijk hebben we contact gezocht met deze personen om hen om toestemming te vragen. Staat u (of een familielid) op één van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met ons. Wij verwijderen dan de foto zo snel mogelijk van onze website.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor statistieken en verbetering van onze diensten. U kunt uw cookievoorkeuren aanpassen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Welzijn Albrandswaard
Stationsstraat 10
3161 KP RHOON
010-5018322 of info@welzijnalbrandswaard.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd om aan te sluiten bij nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen. Op onze website is altijd de meest recente versie te lezen.
Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 18 januari 2024.

Meer informatie over privacy en de AVG kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/